Reklamacije, saobraznost i garancija


Poštovani potrošači,

Ukoliko imate reklamaciju na naše proizvode ili usluge, molimo vas da nas kontaktirate.

Budite sigurni da ste nam vi na prvom mestu. Spremni smo i sposobni da vam uvek izađemo u susret i rešimo nastalu situaciju.

AV Market odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost AV Marketa ne postoji ako isporučena roba:

  1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
  4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) AV Market nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije


Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti:

-Lično, u našim maloprodajama – AV Market, Svetozara Markovića 17, Beograd ili AVS Electronic, Kosančićeva 23, Požarevac. Radno vreme naših maloprodaja je od 9-20h, od ponedeljka do petka i od 9-15h subotom.

-E-mailom na [email protected]

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču dostavimo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidencija primljenih reklamacija. Nakon toga, AV Market o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda AV Makret ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje.

Pravo na reklamaciju i servisiranje, kupac gubi neadekvatnim rukovanjem proizvodom ili kada su vršene neovlašćene popravke uređaja. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisera.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Ipak, i nakon tog roka, rado ćemo Vam izaći u susret i preporučiti ovlašćene servise.

Povraćaj robe


Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije pogrešnu ili neispravnu robu.

Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene, snosi kupac.

Kablovi, baterije, akumulatori i adapteri spadaju u potrošnu robu za koju nije moguće izvršiti zamenu i povraćaj.

Važna napomena: Obavezno proverite da li je paket otvaran ili oštećen na bilo koji način pre preuzimanja robe od kurirske službe!
U nekim slučajevima, kada fali neki artikal ili niste dobili odgovarajući proizvod, mi nismo u mogućnosti da odreagujemo posle potpisivanja prilikom pouzeća paketa.